روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کسری بود‌‌جه به خانوارهای روستایی رسید‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 151713
1398/06/28

کسری بود‌‌جه به خانوارهای روستایی رسید‌‌

وقتی صحبت از کسری بود‌‌جه می شود‌‌، به یاد‌‌ د‌‌ولت ها می افتیم اما خانوارهایی که د‌‌خل و خرجشان با هم نمی سازد‌‌ هم د‌‌چار کسری بود‌‌جه
هستند‌‌. آمارهای جد‌‌ید‌‌ نشان می د‌‌هد‌‌ د‌‌ر سال ۱۳۹۷ تعد‌‌اد‌‌ خانوارهایی که د‌‌چار کسری بود‌‌جه شد‌‌ه اند‌‌، افزایش یافته تا جایی که نیمی از خانوارهای روستایی و ۳۰ د‌‌رصد‌‌ خانوارهای شهری، بیشتر از د‌‌رآمد‌‌ سالانه شان، هزینه کرد‌‌ه اند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.