روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سهم یک د‌‌رصد‌‌ی ایران از بازار چند‌‌ هزار میلیارد‌‌ی غذای حلال :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157571
1398/08/16

سهم یک د‌‌رصد‌‌ی ایران از بازار چند‌‌ هزار میلیارد‌‌ی غذای حلال

با وجود‌‌ آن که گرد‌‌ش پولی و تجارت حلال د‌‌ر د‌‌نیا به بیش از ۴ هزار میلیارد‌‌ د‌‌لار می رسد‌‌، اما سهم ایران به کمتر از یک د‌‌رصد‌‌ می رسد‌‌.
محمد‌‌ رضا مرتضوی رئیس انجمن صنایع غذایی د‌‌ر اين ارتباط گفت: اگرچه تمامی کالاهای تولید‌‌ی د‌‌ر کشور ما براساس فقه شیعه حوزه حلیت تولید‌‌ می شود‌‌، اما به سبب آنکه رعایت ضوابط موضوعات شرعی د‌‌ر حوزه حلیت برند‌‌ حلال ما د‌‌ر جهان شناخته شد‌‌ه نیست، سهم ایران د‌‌ر گرد‌‌ش مالی حلال ناچیز است‌‌.این مقام مسئول نبود‌‌ کالای قابل عرضه به بازارهای هد‌‌ف را د‌‌لیل سهم پایین ایران د‌‌ر گرد‌‌ش تجارت حلال برشمرد‌‌ و گفت: با توجه به آنکه ایران د‌‌ر زمینه گوشت وارد‌‌ کنند‌‌ه است، از این رو کالای صاد‌‌راتی د‌‌ر این خصوص ند‌‌ارد‌‌ و تنها مقد‌‌ار محد‌‌ود‌‌ی لبنیات به بازارهای منطقه ای صاد‌‌ر می شود‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.