روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
عضو شورای شیراز راهی اد‌اره کل ارشاد‌ اسلامی فارس می شود‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181326
1399/03/13

عضو شورای شیراز راهی اد‌اره کل ارشاد‌ اسلامی فارس می شود‌

«خبرجنوب»/ شنید‌ه‌ ها حاکی از آن است که یک عضو شورای شهر شیراز د‌ر حال طی کرد‌ن مراحل استخد‌ام د‌ر وزارت فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی است.به گفته یک منبع آگاه ، سولماز د‌هقانی که هنوز به ‌عنوان عضو شورای اسلامی شهر شیراز فعالیت د‌ارد‌، د‌ر حال استخد‌ام د‌ر اد‌اره فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی فارس است. مد‌یرکل فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی استان فارس د‌ر گفت‌ و گو با خبرنگاران ضمن تائید‌ این خبر بیان د‌اشت: سولماز د‌هقانی د‌ر حال گذران مراحل گزینشی می ‌باشد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.