روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام جزئیات شرایط بازنشستگی زنان و مردان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191094
1399/06/26

اعلام جزئیات شرایط بازنشستگی زنان و مردان

شرایط بازنشستگی برای زنان و مردان تشریح شد.بر اساس این گزارش، اگر ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشید، بدون محدودیت سنی می ‌توانید بازنشسته شوید.
اگر ۴۲ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه کار دارید که بیمه آن پرداخت شده است، به شرط آن که در جایی استخدام باشید و بیمه شما پرداخت شود،
می توانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل ۴۵ سال سن و حداقل ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشید، می ‌توانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل ۵۵ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشید، می‌ توانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل ۵۵ سال سن و حداقل یک سال سابقه بیمه داشته باشید، می ‌توانید با خرید الباقی سابقه مورد نیاز خود تا ۱۰ سال از سازمان تامین اجتماعی، سابقه بیمه خود را به ۱۰ سال رسانده و بازنشسته شوید.توجه داشته باشید برای محاسبه تعداد سال سابقه بیمه تفاوتی بین پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما با بیمه زنان خانه‌دار، بیمه قالیبافی، بیمه اختیاری، مشاغل آزاد، هنرمندان، خبرنگاران و سایر بیمه خویش ‌فرما نمی ‌باشد و کلیه سال‌ های پرداخت حق بیمه ‌های فوق به عنوان تعداد سال سابقه بیمه در نظر گرفته می ‌شود. همچنین مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری، مرخصی زایمان و استعلاجی نیز به عنوان سابقه بیمه در نظر گرفته می‌ شود.
شرایط بازنشستگی برای آقایان به صورت زیر است:
اگر ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشید، بدون محدودیت سنی می ‌توانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل ۵۰ سال سن و حداقل ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشید، می‌توانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشید، می‌توانید بازنشسته شوید.
اگر حداقل ۶۰ سال سن و حداقل یک سال سابقه بیمه داشته باشید، میتوانید با خرید الباقی سابقه مورد نیاز خود تا ۱۰ سال از سازمان تامین اجتماعی، سابقه بیمه خود را به ۱۰ سال رسانده و بازنشسته شوید.
توجه داشته باشید برای محاسبه تعداد سال سابقه بیمه تفاوتی بین پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما با بیمه رانندگان، بیمه کارگران ساختمانی، بیمه قالیبافی، بیمه اختیاری، مشاغل آزاد، هنرمندان، خبرنگاران و سایر بیمه‌های خویش فرما نمیباشد و کلیه سالهای پرداخت حق بیمه‌های فوق به عنوان تعداد سال سابقه بیمه در نظر گرفته می‌شود. همچنین مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری، مرخصی زایمان و استعلاجی نیز به عنوان سابقه بیمه در نظر گرفته می‌شود.
شایان ذکر است آقایان و بانوانی که دارای سابقه مشاغل سخت هستند، به ازای هر سال سابقه، ۱.۵ سال سابقه محاسبه می‌شود. همچنین شرایط خاص بازنشستگی برای افرادی که جانباز و یا معلول میباشند نیز وجود دارد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.