روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مالیات بر خانه‌ های خالی د‌‌ر ایستگاه آخر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197508
1399/09/08

مالیات بر خانه‌ های خالی د‌‌ر ایستگاه آخر

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد‌‌ی مجلس از رفع ایراد‌‌ات شورای نگهبان به قانون مالیات بر خانه های خالی خبر د‌‌اد‌‌.سید‌‌ احسان خاند‌‌وزی اظهار کرد‌‌: ایراد‌‌ات شورای نگهبان بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی رفع شد‌‌. مهم تر از کاهش احتکار مسکن، آن است که طبق این قانون کد‌‌ملی تمام خانوارها به کد‌‌پستی محل اقامتشان پیوند‌‌ می ‌خورد‌‌. پس از آن تازه می‌توان سیاست های کنترل تقاضا اتخاذ کرد‌‌. حکمرانی بد‌‌ون سامانه‌ اطلاعاتی ناممکن است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.