روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رکورد 100 میلیونی برای متوسط درآمد سالانه مدیران! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202101
1399/10/25

رکورد 100 میلیونی برای متوسط درآمد سالانه مدیران!

متوسط درآمد سالانه مدیران و مقامات عالی رتبه و قانون گذاران در سال ۹۸ برای اولین بار از مرز ۱۰۰ میلیون تومان گذشت که دو برابر متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری است. این در حالی است که متوسط درآمد سالانه کارگران ساده به ۳۴ میلیون تومان رسید.
آخرین گزارش وزارت کار از متوسط درآمد یک خانوار شهری بر حسب گروه شغلی سرپرست خانوار نشان می‌دهد، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۲۴.۴ درصد افزایش از ۴۳۵ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۵۴۱ ریال در سال ۹۸ رسیده است. بیشترین میزان درصد تغییر نسبت به سال قبل طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ مربوط به افزایش درآمد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ می‌باشد. طی ۷ سال مزبور متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۱۷.۶ درصد افزایش یافته است.
طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بیشترین درآمد سالانه یک خانوار شهری به خانوار‌هایی اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در گروه شغلی «قانون گذاران» و «مقامات عالی رتبه و مدیران» قرار دارد. درآمد سالانه مدیران و مقامات عالی رتبه و قانون گذاران در سال ۹۸ برای اولین بار از مرز ۱۰۰ میلیون تومان گذشت که دو برابر متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری است. بیشترین افزایش درآمد در این گروه از خانوار‌ها مربوط به افزایش درآمد در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ (۲۹.۷) درصد می‌باشد.
کمترین درآمد سالانه یک خانوار شهری به خانوار‌هایی اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در گروه شغلی «کارگران ساده» قرار دارد. درآمد سالانه این گروه در سال ۹۸ به ۳۴ میلیون تومان رسید. بیشترین افزایش درآمد در این گروه از خانوار‌ها مربوط به افزایش درآمد در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ (۳۰.۲ درصد) می‌باشد.
متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی با ۲۷.۴ درصد افزایش از ۲۳۳ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۲۹۷ ریال در سال ۹۸ رسیده است. بیشترین میزان درصد تغییرنسبت به سال قبل طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ مربوط به افزایش درآمد درسال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ می‌باشد. طی سال‌های مزبور متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است.طی سال‌های ۹۲ الی ۹۸ بیشترین درآمد سالانه یک خانوار روستایی به خانوار‌هایی اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در گروه شغلی «قانون گذار» «مقامات عالی رتبه و مدیران» یا متخصصان (علمی و فنی) قرار دارد.
کمترین درآمد سالانه یک خانوار روستایی به خانواده‌هایی اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در گروه شغلی «کارگران ساده» قراردارد و بیشترین افزایش درآمد در این گروه از خانوار‌ها مربوط به افزایش درآمد درسال ۹۸ نسبت به ۹۷ (۲۶.۸ درصد) می‌باشد.برای بررسی متوسط درآمد سالانه شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، خانوار‌هایی که در آن‌ها فقط یک نفر شاغل و یک نفر دارای درآمد وجود دارد. بر حسب منابع درآمدی در نظرف گرفته شده است.متوسط درآمد سالانه شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی از مشاغل مزد و حقوق بگیری عمومی با ۳۵.۶ درصد افزایش از ۲۹۲ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۳۹۶ میلیون ریال در سال ۹۸ رسیده است.از طرفی متوسط درآمد سالانه شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی از مشاغل مزد و حقوق بگیری خصوصی با ۳۶.۰ درصد افزایش از ۱۳۶ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۱۸۵ میلیون ریال درسال ۹۷ رسیده است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.