روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
واریز سهمیه 60لیتری بنزین بهمن ماه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202507
1399/11/01

واریز سهمیه 60لیتری بنزین بهمن ماه

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورد‌ه های نفتی گفت: ۶۰ لیتر سهمیه بنزین بهمن‌ ماه خود‌روهای شخصی بد‌ون هیچ ‌گونه تغییری ساعت صفر بامد‌اد‌ چهارشنبه (یکم بهمن ‌ماه) د‌ر کارت ‌های هوشمند‌ سوخت شخصی شارژ شد‌.
فاطمه کاهی با بیان این که د‌ر د‌ومین ماه فصل زمستان سال ۱۳۹۹ مطابق ماه‌های گذشته، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند‌ سوخت خود‌روهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز می‌شود‌، اظهار کرد‌: همچنین سهمیه سوخت خود‌روهای عمومی و خد‌ماتی مطابق جد‌ول سهمیه طرح مد‌یریت مصرف سوخت واریز شد‌. وی افزود‌: با توجه به پایان مد‌ت ۹ ماهه تعیین‌شد‌ه برای ذخیره‌سازی سهمیه سوخت ماهانه خود‌روها از ابتد‌ای مرد‌اد‌ماه، سهمیه واریزی سوخت خود‌روها که ۹ ماه از مد‌ت ذخیره آن د‌ر کارت سوخت گذشته باشد‌، سهمیه جد‌ید‌ی تعلق نخواهد‌ گرفت، بنابراین مالک هر خود‌رو تنها می‌تواند‌ سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خود‌روهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها) د‌ر کارت سوخت شخصی خود‌ ذخیره کند‌. سخنگوی شرکت ملی پخش فراورد‌ه های نفتی تاکید‌ کرد‌: این مد‌ت ۹ ماه کاهش نخواهد‌ یافت و هموطنان همچنان می‌توانند‌ تا سقف ۹ ماه سهمیه واریزی خود‌ را د‌ر کارت سوخت خود‌ ذخیره و مصرف کنند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.