چند رسانه ای

برفِ شادی

برفِ شادی

ببینید| نیروی عجیب کودک دو ساله در هل دادن خودرو!

ببینید| نیروی عجیب کودک دو ساله در هل دادن خودرو!

پسر دو ساله ارمنی به تنهایی می‌تواند ماشین را هل دهد

ساحل سورو بندرعباس

ساحل سورو بندرعباس