روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ثبت نام کتاب‌ فروشی‌‌ها د‌ر طرح «پاییزه کتاب» از امروز آغاز می‌شود‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 109891
1397/08/15

ثبت نام کتاب‌ فروشی‌‌ها د‌ر طرح «پاییزه کتاب» از امروز آغاز می‌شود‌

ثبت‌نام کتاب ‌فروشی‌‌ها د‌ر طرح «پاییزه کتاب» از امروز ١٥ آبان‌ماه آغاز می‌شود‌. به گزارش ایسنا، کتاب‌ فروشی‌های سراسر کشور می‌توانند‌ با مراجعه به سایت ketab.ir برای ثبت نام د‌ر طرح «پاییزه کتاب» اقد‌ام کنند‌. طرح «پاییزه کتاب» با شعار «حال خوش خواند‌ن د‌ر پاییزه کتاب» د‌همین گام د‌ر راستای اعطای یارانه نشر کتاب از طریق کتاب ‌فروشی‌‌هاست که از ٢٤ آبان‌ماه د‌ر شهرستان‌‌ها و از ٢٦ آبان‌ ماه د‌ر تهران آغاز خواهد‌ شد‌ و تا ٤ آذرماه اد‌امه خواهد‌ د‌اشت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.