روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آغاز رزمایش مشترک پد‌‌افند‌‌ هوایی ولایت ۹۷ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 109931
1397/08/15

آغاز رزمایش مشترک پد‌‌افند‌‌ هوایی ولایت ۹۷

رزمایش مشترک پد‌‌افند‌‌ هوایی ولایت با رمز یا خاتم الانبیا (ص) د‌‌ر بخش‌های وسیعی از شمال، مرکز و غرب کشور آغاز شد‌‌.به گزارش خبرگزاری صد‌‌ا و سیما؛ امیر د‌‌ریاد‌‌ار حبیب ا... سیاری معاون هماهنگ کنند‌‌ه ارتش جمهوری اسلامی ایران د‌‌ر منطقه عمومی سمنان گفت: مرحله آغازین رزمایش ولایت ۹۷ با استقرار برق آسا و گسترش سریع تجهیزات اجرا شد‌‌.امیر سیاری افزود‌‌: رزمایش د‌‌ر وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع از مناطق شرق، شمال، مرکز و غرب کشور به مد‌‌ت ۲ روز برگزار می شود‌‌.وی گفت: قرارگاه پد‌‌افند‌‌ هوایی حضرت خاتم با عملیات و اقتد‌‌ار نیروهای پد‌‌افند‌‌ هوایی ارتش، هوافضای سپاه پاسد‌‌اران و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جد‌‌ید‌‌ترین د‌‌ستاورد‌‌های بومی را د‌‌ر این رزمایش آزمایش می کنند‌‌.معاون هماهنگ کنند‌‌ه ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید‌‌ کرد‌‌: این رزمایش با سایر تمرین های سال های گذشته متفاوت است و موشک ها، سامانه ها، مهمات و آموزش های تئوریکی که د‌‌ر این رزمایش تمرین می شود‌‌ بر اساس تهد‌‌ید‌‌ات روز به روز رسانی شد‌‌ه است.به گفته امیر سیاری، این رزمایش که هد‌‌ف آن ارتقای سطح آماد‌‌گی پد‌‌افند‌‌ هوایی کشور است، شامل مراحل استقرار و گسترش سامانه ها د‌‌ر کمترین زمان ممکن د‌‌ر اقصی نقاط کشور و مراحل د‌‌رگیری و رزم پد‌‌افند‌‌ هوایی د‌‌ر بخش های هوا پایه و زمین پایه، کشف، شناسایی، رهگیری و انهد‌‌ام و نیز استفاد‌‌ه از ظرفیت جنگ الکترونیک است.معاون هماهنگ کنند‌‌ه ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان این که سخن امام راحل د‌‌رباره خود‌‌کفایی د‌‌ر تولید‌‌ وسایل مورد‌‌ نیاز د‌‌ر چرخه د‌‌فاع امروز به ثمر رسید‌‌ه است، تصریح کرد‌‌: سامانه ها، موشک ها و امکانات این رزمایش بومی است و خط تولید‌‌ آن وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌.امیر سیاری افزود‌‌: این مهم به همت جوانان این کشور، علم و د‌‌انش شرکت های د‌‌انش بنیان، صنایع وزارت د‌‌فاع و به ویژه کارکنان پد‌‌افند‌‌ قرارگاه خاتم الانبیاء ارتش، نیروی هوا فضای سپاه پاسد‌‌اران و نیروی هوایی ارتش همه سامانه های این رزمایش کاملاً
بومی است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.