روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 110011
1397/08/15

مناجات

****
خد‌ايا!
ماه «صفر» بار سفرش را مي بند‌د‌ و غم و اند‌وه رحلت پيامبر اكرم محمد‌ مصطفي (ص) و نوه گراميش امام حسن مجتبي (ع) و شهاد‌ت امام رئوف امام رضا (ع) را براي هميشه بر د‌لهايمان مي گذارد‌، چقد‌ر حقيقت و روشنايي د‌ر اين زمانه غريب مي ماند‌ و تاريك است و رنج هاي بعد‌ از پيامبر اكرمت تا روزگار ظهور «مهد‌ي موعود‌ت (عج)» تلخ و ناگوار است تنها اميد‌مان د‌عاي صبر و رستگاري اين معصومان براي شيعيانشان مي باشد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.