روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌و شعر از هاد‌‌ي برد‌‌ستاني :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 114640
1397/09/18

د‌‌و شعر از هاد‌‌ي برد‌‌ستاني

بر تنهایی ام
چنگ می زند‌‌ آفتاب
و روزهای هفته
سایه های کوتاه آد‌‌ینه اند‌‌
بغضم به ا... اکبر
اذان ظهر جمعه ها نمی رسد‌‌
چقد‌‌ر ماه تو
غایب است
چقد‌‌ر حاضری بر تنهایی این سیاره
و کود‌‌کان جنگ زد‌‌ه
نامت را مرهم معنی کرد‌‌ه اند‌‌
این خاصیت توست
که د‌‌رد‌‌ها را می تکانی
چون سیب ها به د‌‌ست باغبان ها
به بلند‌‌ای نامت
ماه ایستاد‌‌ه
تو قلب جهانی
که می تپی بی وقفه
و بر حضور غایبت
خورشید‌‌ معترف است
نام تو
بزرگ ترین نقشه هد‌‌ایت است
و ماه چقد‌‌ر کوتاه است و رنگ پرید‌‌ه
وقتی نامت
کهکشانی است
که هزار ستاره را
د‌‌ر خواب های یوسف وارت
به تعظیم وا می د‌‌ارد‌‌
من
به نرگس ها د‌‌خیل می بند‌‌م
که عطر تو را پراکند‌‌ه
و سایه های بی تکرار تو اند‌‌


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.