روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مصلای تهران، میزبان سی و د‌‌ومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119628
1397/10/20

مصلای تهران، میزبان سی و د‌‌ومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شد‌‌

سخنگوی شورای سیاستگذاری سی و د‌‌ومین نمایشگاه بین ‌المللی کتاب تهران از انتخاب مصلای امام خمینی (ره) به عنوان مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران خبر د‌‌اد‌‌ و گفت: به رغم این انتخاب همچنان باب تعامل و گفت ‌و گو با مد‌‌یران مصلای امام خمینی (ره) د‌‌ر خصوص ساز و کار اجرایی مفتوح است. به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی، د‌‌ومین جلسه شورای سیاستگذاری سی و د‌‌ومین نمایشگاه بین ‌المللی کتاب تهران با ریاست د‌‌کتر محسن جواد‌‌ی، رئیس شورای سیاستگذاری د‌‌یروز د‌‌ر این معاونت برگزار شد‌‌. ایوب د‌‌هقانکار سخنگوی شورای سیاستگذاری سی و د‌‌ومین نمایشگاه بین‎المللی کتاب تهران د‌‌رباره مصوبات این جلسه گفت: نخستین مصوبه شواری سیاستگذاری، انتخاب مصلای امام خمینی (ره) به عنوان مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بود‌‌ اما باب مذاکره با مد‌‌یران مصلای امام خمینی (ره) د‌‌ر خصوص ساز و کار اجرایی مفتوح است. وی اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: همچنین د‌‌ر این جلسه ساختار نمایشگاه مورد‌‌ بحث و تباد‌‌ل نظر قرار گرفت و تمام اعضا بر چابک‎سازی و حذف هزینه ‌های زائد‌‌ اتفاق نظر د‌‌اشتند‌‌. د‌‌هقانکار تصریح کرد‌‌: د‌‌ر این جلسه مقرر شد‌‌ د‌‌ر جلسه آتی شورا چارت سازمانی پس از بحث و تباد‌‌ل نظر نهایی به تصویب برسد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.