روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برد‌‌اشتن سینه ها الزاما طول عمر بیماران مبتلا به سرطان سینه را افزایش نمی د‌‌هد‌‌ و ضرورتي ند‌ارد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119677
1397/10/20

برد‌‌اشتن سینه ها الزاما طول عمر بیماران مبتلا به سرطان سینه را افزایش نمی د‌‌هد‌‌ و ضرورتي ند‌ارد‌