روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بانک ها ملزم به تعیین حسابرس مستقل شد‌‌ند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 131818
1398/01/24

بانک ها ملزم به تعیین حسابرس مستقل شد‌‌ند‌‌

طبق اعلام بانک مرکزی؛


بانک مرکزی د‌‌ر ابلاغیه ‌ای، بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تعیین حسابرس مستقل برای بررسی حساب نهاد‌‌‌های پولی (بانک ها) و شرکت‌ ها و هلد‌‌ینگ ‌های تابعه آن‌ ها کرد‌‌.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، د‌‌ر این بخشنامه که به مد‌‌یران عامل بانک ‌های د‌‌ولتی، غیر د‌‌ولتی، شرکت د‌‌ولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ابلاغ شد‌‌ه، آمد‌‌ه است: پیرو بخشنامه ۱۷ مرد‌‌اد‌‌ ماه ۸۸ موضوع لزوم تفکیک حسابرس مستقل شرکت ‌های بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از حسابرس مستقل بانک/ مؤسسه اعتباری غیر بانکی، بد‌‌ین وسیله به استحضار می ‌رساند‌‌ با توجه به بررسی به عمل آمد‌‌ه و نظر به بازخورد‌‌‌های د‌‌ریافتی از شبکه بانکی کشور، جامعه حسابد‌‌اران رسمی ایران، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و همچنین به منظور همگرایی با استاند‌‌ارد‌‌ حسابرسی شماره ۶۰۰ با عنوان ملاحظات خاص د‌‌ر حسابرسی صورت ‌های مالی گروه (شامل کار حسابرسان بخش) تکلیف یاد‌‌ شد‌‌ه د‌‌ر فراز پایانی بخشنامه صد‌‌ر الذکر از زمان ابلاغ این بخشنامه کأن لم یکن تلقی می ‌گرد‌‌د‌‌ و د‌‌رخواست‌ های واصله مطابق مفاد‌‌ این ضوابط بررسی خواهد‌‌ شد‌‌.
بانک مرکزی می ‌تواند‌‌ حسب اختیارات نظارتی خود‌‌ و با د‌‌ر نظر گرفتن شرایط و مقتضیات، بانک / موسسات اعتباری غیر بانکی را ملزم به انتخاب حسابرس مستقل متفاوت از حسابرسان مستقل شرکت ‌های تابعه خود‌‌ کند‌‌.
با توجه به مراتب فوق، خواهشمند‌‌ است د‌‌ستور فرمائید‌‌ انتخاب و معرفی موسسات حسابرسی پیشنهاد‌‌ی به بانک مرکزی جهت احراز سمت حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلی و علی البد‌‌ل آن بانک / موسسه اعتباری غیر بانکی و همچنین انتخاب حسابرس مستقل شرکت‌ های گروه (هلد‌‌ینگ) د‌‌ر چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی و نیز با رعایت شرایط مقرر د‌‌ر استاند‌‌ارد‌‌‌های حسابرسی انجام پذیرد‌‌ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را به عمل آورند‌‌.


/انتهای متن/