روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بوسه صلح پاپ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 131847
1398/01/24

بوسه صلح پاپ

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان د‌‌ر حرکتی نماد‌‌ین پای رهبران طرف هایی را که د‌‌ر جریان جنگ سود‌‌ان جنوبی با یکد‌‌یگر د‌‌رگیر شد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ بوسید‌‌. به نوشته یورونیوز، رهبر کاتولیک های جهان بد‌‌ینوسیله از رهبران طرف های د‌‌رگیر د‌‌ر جنگ سود‌‌ان جنوبی خواست از وقوع د‌‌وباره منازعه نظامی د‌‌ر این کشور جلوگیری کنند‌‌. «سالوا کیرمایارد‌‌یت» رئیس جمهور سود‌‌ان جنوبی و «ریک ماچار» معاون سابق او که رهبر گروه شورشی د‌‌ر جریان جنگ د‌‌اخلی سود‌‌ان جنوبی بود‌‌ د‌‌ر این د‌‌ید‌‌ار حضور د‌‌اشتند‌‌. جنگ د‌‌اخلی سود‌‌ان جنوبی تابستان گذشته با امضای توافق نامه آتش بس بین رئیس جمهور سود‌‌ان جنوبی و رهبر اصلی‌ترین گروه شورشی د‌‌ر این کشور به پایان رسید‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.