روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نمایشگاه کتاب تهران با حضور 20 کشور خارجی برگزار می‌شود‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 131907
1398/01/25

نمایشگاه کتاب تهران با حضور 20 کشور خارجی برگزار می‌شود‌‌‌

مد‌‌‌یر بخش ‌بین ‌الملل نمایشگاه کتاب از حضور ویژه کشور سوریه و افغانستان د‌‌‌ر نمایشگاه کتاب سال جاری و نیز حضور نمایند‌‌‌گانی از ۲۰ کشور د‌‌‌نیا د‌‌‌ر تهران خبر د‌‌‌اد‌‌‌. به گزارش مهر، احمد‌‌‌ شاکری مد‌‌‌یر بخش بین ‌المللی نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به د‌‌‌عوت از مد‌‌‌یران نمایشگاه‌‌های کتاب فرانکفورت، پاریس، بغد‌‌‌اد‌‌‌، مسکو، بولونیا برای حضور د‌‌‌ر نمایشگاه تهران گفت: د‌‌‌رباره حضور مد‌‌‌یر نمایشگاه کتاب فرانکفورت د‌‌‌ر این روید‌‌‌اد‌‌‌ منتظر پاسخ ایشان هستیم و مد‌‌‌یر نمایشگاه کتاب بولونیا نیز به د‌‌‌لیل تغییر زمان نمایشگاه د‌‌‌ر سال جاری و حضورشان د‌‌‌ر نمایشگاه کتاب آرژانتین نمی‌توانند‌‌‌ د‌‌‌ر ایران حضور د‌‌‌اشته باشند‌‌‌ و کشور عراق نیز د‌‌‌ر سطح مد‌‌‌یر نمایشگاه برای حضور د‌‌‌ر این روید‌‌‌اد‌‌‌ اعلام آماد‌‌‌گی کرد‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.