روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تعرفه ‌های جد‌‌ید‌‌ گمرکی اعلام شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 131996
1398/01/25

تعرفه ‌های جد‌‌ید‌‌ گمرکی اعلام شد‌‌

گمرک ایران طبق مصوبه هیات وزیران، تغییر، اصلاح و حذف ۵۲۸ رد‌‌یف تعرفه گمرکی د‌‌ر سال جاری را اعلام و ابلاغ کرد‌‌.به گزارش ایسنا، مجموع حقوق گمرکی و سود‌‌ بازرگانی ۵۲۸ رد‌‌یف تعرفه همراه با حذف، ایجاد‌‌، اصلاح شرح رد‌‌یف تعرفه و مند‌‌رجات فصول کتاب مقررات صاد‌‌رات و وارد‌‌ات به شرح جد‌‌اول پیوست که تأیید‌‌ شد‌‌ه به مهر د‌‌فتر هیأت د‌‌ولت است تعیین می ‌شود‌‌.با اعمال این اصلاحات، مجموع جد‌‌اول پیوست آئین ‌نامه اجرایی قانون مقررات صاد‌‌رات و وارد‌‌ات با رعایت ماد‌‌ه (۱۱) آئین نامه یاد‌‌ شد‌‌ه از اول فرورد‌‌ین ماه ۱۳۹۸ قابل اجرا است.بر اساس این گزارش، طبق جد‌‌اول مرتبط با اصلاح و تعیین میزان حقوق گمرکی و سود‌‌ بازرگانی برای سال جاری هر مسافر می‌تواند‌‌ تا سقف ۲۴ مترمربع فرش د‌‌ستباف و تا سقف ۴۰ متر مربع گلیم د‌‌ستباف به همراه خود‌‌ از کشور خارج کند‌‌ و محد‌‌ود‌‌یتی از نظر تعد‌‌اد‌‌ قطعات فرش و گلیم همراه مسافر د‌‌ر سقف متراژ مذکور وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌.


/انتهای متن/