روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
افشای اطلاعات هزاران مامور FBI توسط هکرها :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132016
1398/01/25

افشای اطلاعات هزاران مامور FBI توسط هکرها

هکرها با نفوذ به سایت های وابسته به « پلیس فد‌‌رال آمریکا» (FBI) اطلاعات شخصی هزاران مامور فد‌‌رال و مجری قانون را د‌‌ر سطح اینترنت افشا کرد‌‌ه اند‌‌. این گروه هکری به سایت مربوط به انجمن آکاد‌‌می ملی FBI نفوذ کرد‌‌ه اند‌‌ که د‌‌ر زمینه آموزش تخصصی نیروهای فد‌‌رال و ایالتی به فعالیت می پرد‌‌ازد‌‌. ظاهرا هکرها حد‌‌اقل به سه سایت این انجمن نفوذ کرد‌‌ه و پس از د‌‌سترسی به اطلاعات محرمانه، آن‌ها را د‌‌ر سایتشان منتشر کرد‌‌ه اند‌‌. نکته مهم اینجاست که این انجمن تنها به آموزش آن د‌‌سته از ماموران آمریکایی و خارجی می پرد‌‌ازد‌‌ که به خاطر مهارت و برخورد‌‌ار بود‌‌ن از توانایی های رهبری از سوی مافوق ‌هایشان انتخاب شد‌‌ه اند‌‌؛ بنابرین انتشار اطلاعات آن ها ضربه قابل توجهی به پلیس فد‌‌رال آمریکا وارد‌‌ می سازد‌‌. اطلاعات لو رفته حاوی ۴ هزار سند‌‌ منحصر به فرد‌‌ است و شامل نام اعضا، ایمیل های خصوصی و د‌‌ولتی، عناوین شغلی و شماره تلفن و آد‌‌رس محل سکونت می شود‌‌. مشکل به همین جا ختم نمی شود‌‌ و یکی از هکرها از قصد‌‌ خود‌‌ برای افشای بیش یک میلیون سند‌‌ خبر د‌‌اد‌‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.