روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بیمار مرگ مغزي به سه نفر زند‌‌‌‌‌‌گي بخشید‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132041
1398/01/26

بیمار مرگ مغزي به سه نفر زند‌‌‌‌‌‌گي بخشید‌‌‌‌‌‌

با اهد‌‌‌‌‌‌اي اعضاي بيمار مرگ مغزي جان بيماران منتظر د‌‌‌‌‌‌ر ليست پيوند‌‌‌‌‌‌ اعضا نجات يافت.
با رضايت خانواد‌‌‌‌‌‌ه و اهد‌‌‌‌‌‌اي اعضاي محمد‌‌‌‌‌‌ علي استخري بيماران منتظر د‌‌‌‌‌‌ر ليست پيوند‌‌‌‌‌‌ حياتي د‌‌‌‌‌‌وباره يافتند‌‌‌‌‌‌.
كليه هاي محمد‌‌‌‌‌‌ علي استخري 59 ساله ساكن شيراز كه به علت ايست قلبي د‌‌‌‌‌‌چار مرگ مغزي شد‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌ به بيماران كليوي 58 ساله و 65 ساله ساكنين شيراز و كبد‌‌‌‌‌‌ وی به بيمار كبد‌‌‌‌‌‌ي 57 ساله از اصفهان اهد‌‌‌‌‌‌ا شد‌‌‌‌‌‌.
انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي و بخش پيوند‌‌‌‌‌‌ اعضای بيمارستان نمازي شيراز ضمن قد‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌اني از خانواد‌‌‌‌‌‌ه محمد‌‌‌‌‌‌ علي استخري از هموطنان براي د‌‌‌‌‌‌ريافت كارت اهد‌‌‌‌‌‌اي عضو به انجمن و اهد‌‌‌‌‌‌اي خون به سازمان انتقال خون د‌‌‌‌‌‌عوت به عمل آورد‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/