روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع موقت ارتباط تلفنی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مرکز تلفن سلمان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132054
1398/01/26

قطع موقت ارتباط تلفنی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مرکز تلفن سلمان

ارتباط تلفنی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مرکز تلفن سلمان به طور موقت قطع می شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به گزارش روابط عمـومی مخابرات منطقه فـارس، به اطلاع مشترکین تلفن ثابت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر شهرستـان شـیراز مـی رساند‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به منظور انجام عملیات کابل برگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مرکز تلفن سلمان، احتمال قطعی و اختلال د‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخطوط تلفن ثابت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر محد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بولوار
امیر کبیر ، خیابان صفایی شمالی ( قالیشویی)، خیابان خجسته از ابتد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا تا انتها از امروز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌وشنبه مورخ 26/1/98 به مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت 72 ساعت وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/