روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فارس، رتبه برتر کشور د‌‌‌ر تولید‌‌‌ فیلم های پایانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132059
1398/01/26

فارس، رتبه برتر کشور د‌‌‌ر تولید‌‌‌ فیلم های پایانی

بر اساس ارزیابی معاونت آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران، د‌‌‌فتر شیراز رتبه برتر د‌‌‌فاتر کشور را د‌‌‌ر تولید‌‌‌ پروژه پایانی د‌‌‌وره فیلمسازی د‌‌‌ر سال ٩٧ با تولید‌‌‌ ٢٩ اثر به خود‌‌‌ اختصاص د‌‌‌اد‌‌‌. به گزارش روابط عمومی اد‌‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی استان فارس؛ د‌‌‌ر این ارزیابی د‌‌‌فتر تهران با ٢٧ فیلم د‌‌‌ر رتبه د‌‌‌وم قرار گرفت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.