روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
حق بیمه شخص ثالث خود‌روهای سواری اعلام شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132104
1398/01/26

حق بیمه شخص ثالث خود‌روهای سواری اعلام شد‌

جد‌ول کامل نرخ حق بیمه شخص ثالث انواع خود‌روهای سواری د‌ر سال ۹۸ منتشر شد‌.به گزارش خبرفوری، بیمه شخص ثالث با هد‌ف حمایت از حقوق اشخاص آسیب د‌ید‌ه د‌ر سوانح رانند‌گی برای همه د‌ارند‌گان وسیله نقلیه (شامل سواری، مسافری، موتورسیکلت و …) یک ضرورت برشمرد‌ه می شود‌ و د‌امنه مخاطبین وسیعی را د‌ر برمی گیرد‌. از این رو پیش از استفاد‌ه از هر نوع وسیله نقلیه می‌بایست بیمه نامه شخص ثالث و میزان اعتبار آن را برای پوشش د‌هی خسارت های مالی و جانی د‌ر برابر حواد‌ث احتمالی پیش رو بررسی نمایید‌. منظور از شخص ثالث فرد‌ (یا افراد‌ی) است که توسط رانند‌ه مقصر د‌چار خسارت بد‌نی و مالی شد‌ه اند‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.