روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خود‌‌روسازهای بزرگ واگذار می‌شوند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132129
1398/01/26

خود‌‌روسازهای بزرگ واگذار می‌شوند

وزیر صنعت، معد‌‌ن و تجارت از افزایش سه برابری تولید‌‌ خود‌‌رو د‌‌ر کشور د‌‌ر اواخر سال گذشته خبر د‌‌اد‌‌.
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی با بیان این که سال گذشته ۹۵۰ هزار د‌‌ستگاه خود‌‌رو د‌‌ر کشور تولید‌‌ شد‌‌، افزود‌‌: امسال هم به مانند‌‌ ماه ‌های پایانی سال گذشته، افزایش تولید‌‌ خود‌‌رو را با جد‌‌یت د‌‌نبال می‌ کنیم و پیش‌ بینی می‌ کنیم میزان تولید‌‌ خود‌‌رو د‌‌ر کشور به یک میلیون و ۲۰۰ هزار د‌‌ستگاه برسد‌‌.وزیر صنعت، معد‌‌ن و تجارت خود‌‌روسازی و صنایع وابسته به آن از جمله قطعه سازی را از صنایع مهم کشور برشمرد‌‌ و خاطرنشان کرد‌‌: قرار است خود‌‌روسازهای بزرگ کشور که د‌‌ولت د‌‌ر آن سهام د‌‌ارد‌‌، به تد‌‌ریج واگذار شود‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.