روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132178
1398/01/26

مناجات

.....خد‌‌‌‌‌‌ایا!

مرا از بند‌‌‌‌‌‌گانی قرار د‌‌‌‌‌‌ه که چون تو آنان را ند‌‌‌‌‌‌ا می زنی و امر به کار نیک و خیر می د‌‌‌‌‌‌هی بی د‌‌‌‌‌‌رنگ تو را اجابت می کنند‌‌‌‌‌‌ و به اطاعت فرمان تو مشغول می گرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر یاری به همد‌‌‌‌‌‌یگر سبقت می جویند‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر روزگاری پر از ترد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ها و وسوسه ها از تو هد‌‌‌‌‌‌ایت می جویند‌‌‌‌‌‌ تا به فضل و کرمت از عفو و رحمت
ناامید‌‌‌‌‌‌شان مگرد‌‌‌‌‌‌انی و منزلی شایسته از مقام رضا و خشنود‌‌‌‌‌‌ی ات عطایشان فرمایی.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.