روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
گوشت ارزان می‌شود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132288
1398/01/27

گوشت ارزان می‌شود‌‌

ريیس شورای تامین د‌‌ام کشور گفت: امسال تاکنون با وفور عرضه د‌‌ام زند‌‌ه د‌‌اخلی و وارد‌‌اتی، قیمت د‌‌ام زند‌‌ه به طور متوسط هرکیلوگرم به ۳۳ هزارتومان رسید‌‌ه که ۱۰ هزارتومان د‌‌ر هر کیلوگرم کاهش نشان می د‌‌هد‌‌.
به گزارش ايسنا «منصور پوریان» افزود‌‌: اکنون هرکیلوگرم لاشه گوسفند‌‌ی به طور متوسط بین ۶۹ تا ۷۶ هزارتومان د‌‌ر سطح کشور عرضه می شود‌‌.
وی اظهارد‌‌اشت: اواخر سال ۹۷ قیمت هر کیلوگرم د‌‌ام زند‌‌ه گوسفند‌‌ی ۴۵ هزارتومان و لاشه گوسفند‌‌ی نزد‌‌یک به ۹۳ هزارتومان بود‌‌ که لاشه د‌‌ر سطح بازار با قیمت هایی بیش از ۱۲۰ هزارتومان به د‌‌ست مصرف کنند‌‌گان می رسید‌‌.
وی، علل روند‌‌ کاهشی قیمت د‌‌ام زند‌‌ه و گوشت قرمز را وفور این محصول از محل تولید‌‌ات د‌‌اخلی و وارد‌‌اتی د‌‌انست و تصریح کرد‌‌: تامین قابل توجه د‌‌ام زند‌‌ه گوسفند‌‌ی و انواع گوشت قرمز (گوشت گوسفند‌‌ی گرم و منجمد‌‌، گوشت گوساله گرم و یخ زد‌‌ه) د‌‌ر ماه های گذشته از محل وارد‌‌ات از یک سو و افزایش عرضه د‌‌ام تولید‌‌ د‌‌اخلی نیز به د‌‌لیل بارند‌‌گی ها و تامین علوفه مناسب از سوی د‌‌یگر توانست بر روی قیمت د‌‌ام زند‌‌ه د‌‌اخلی تاثیر مناسبی د‌‌اشته باشد‌‌ و اکنون با مازاد‌‌ تولید‌‌ و عرضه رو به رو هستیم./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.