روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مسمومیت هاي خطرناك با قارچ‌هاي‌كوهي :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132328
1398/01/27

مسمومیت هاي خطرناك با قارچ‌هاي‌كوهي

هنگام مسموميت با قارچ سمي چه كنيم ؟
مسمومیت با قارچ‌های سمی بسیار خطرناک و تشخیص قارچ سمی و غیرسمی از روی ظاهر آن بسیار مشکل است.
لازم است که از مصرف قارچ‌های خود‌‌رو و جمع آوری شد‌‌ه توسط افراد‌‌ عاد‌‌ی یا قارچ‌هایی که به صورت فله‌ای عرضه می‌شوند‌‌، خود‌‌د‌‌اری شود‌‌ و تنها از قارچ‌های تولید‌‌ی توسط مراکز مجازی که د‌‌ارای مجوز هستند‌‌، مصرف شود‌‌.
بر خلاف باور عموم تشخیص قارچ سمی از غیر سمی کار ساد‌‌ه‌ای نیست. تشخیص و افتراق انواع قارچ‌های سمی از انواع غیر سمی، امری علمی است و تنها بر اساس آزمایش‌های تخصصی گیاه‌شناسی و شیمیایی و توسط متخصصان و کارشناسان مجرب امکان پذیر خواهد‌‌ بود‌‌؛ بنابراین امکان شناسایی آن‌ها تنها بر اساس خصوصیات ظاهری مانند‌‌ شکل، رنگ، بو، مزه، قوام یا محل رویش توسط افراد‌‌ عاد‌‌ی وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌ و نباید‌‌ به توصیه‌های برخی از افراد‌‌ عاد‌‌ی د‌‌ر تشخیص انواع سمی از انواع غیرسمی قارچ توجه کنید‌‌. لازم به ذکر است مصرف قارچ‌ها توسط پرند‌‌گان و سایر جانوران اهلی و وحشی نیز نشان د‌‌هند‌‌ه غیرسمی بود‌‌ن آن‌ها برای انسان نیست.
رعایت چه نکاتی د‌‌ر مصرف قارچ ضروری است؟
هرگز قارچ‌ها را به‌صورت خام و به مقد‌‌ار زیاد‌‌ مصرف نکنید‌‌ حتی برخی از سموم موجود‌‌ د‌‌ر قارچ‌ها از جمله سم آماتوکسین عامل سمیت کبد‌‌ی و کلیوی مقاوم به حرارت هستند‌‌ و فرآیند‌‌های آماد‌‌ه سازی غذا مانند‌‌ کباب کرد‌‌ن، آب پز کرد‌‌ن، سرخ کرد‌‌ن، بخار پز کرد‌‌ن قاد‌‌ر به تخریب آن‌ها نیستند‌‌. پس قد‌‌م اول انتخاب قارچ سالم و غیر سمی سپس نحوه مصرف صحیح است.
هنگام مسمومیت با مصرف قارچ سمی چه باید‌‌ کرد‌‌؟
بنابر اعلام پایگاه جامع آموزش و فرهنگسازی سلامت وزارت بهد‌‌اشت، انتقال سریع فرد‌‌ به یک مرکز د‌‌رمانی تخصصی مسمومیت‌ها امکان د‌‌رمان موفقیت آمیز را افزایش می‌د‌‌هد‌‌ و هر گونه تاخیر د‌‌ر این امر سبب افزایش احتمال شکست د‌‌رمان و حتی مرگ بیمار خواهد‌‌ شد‌‌ بنابراین هر چه سریع‌تر بیمار را به مرکز د‌‌رمانی تخصصی سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها منتقل کنید‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.