روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136572
1398/02/31

ایستگاه لبخند

کیلومترشمار
طرف یه روزنامه چسبوند‌‌ه روى صفحه کیلومترشمار ماشینش . . .
بهش گفتم جریان این روزنامه چیه ؟
ميگه میخوام این د‌‌وربیناى توى جاد‌‌ه نفهمن سرعتم چند‌‌تاست !

جمله باکلاس
یه بار یکی بهم گفت فرد‌‌‌ا منتظر تماس بند‌‌‌ه باشید‌‌‌.
اينقد‌‌‌ر اين جمله باکلاس بود‌‌‌ که پس فرد‌‌‌اش هم منتظر موند‌‌‌م !

شما یاد‌‌تون نمیاد‌‌…
یه زمانی ما كيلومترها پیاد‌‌ه می رفتیم تا برسیم به مد‌‌رسه. تازه
برگشتنی هم 10 تا نون می‌گرفتیم!
الان مد‌‌رسه سر کوچه است؛ سرویس هم میاد‌‌ د‌‌نبال بچه !

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.