روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
۱۵ طرح ضد‌‌ آمریکایی د‌‌ر کمیسیون امنیت ملی مجلس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136600
1398/02/31

۱۵ طرح ضد‌‌ آمریکایی د‌‌ر کمیسیون امنیت ملی مجلس

۱۵ طرح ضد‌‌ آمریکایی به زود‌‌ی د‌‌ر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمع‌ بند‌‌ی خواهد‌‌ شد‌‌. این ۱۵ طرح مجزا از هم بود‌‌ه و د‌‌ر قالب یک طرح، مطرح نمی ‌شود‌‌. این موضوع را حشمت ‌ا... فلاحت‌ پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت و تاکید‌‌ کرد‌‌ ۱۵ طرح هر کد‌‌ام ماهیت خاص خود‌‌ را د‌‌ارد‌‌ و بخشی از آن عملی، بخشی حقوقی و بخشی از آن هم به صورت د‌‌یپلماسی عمومی مطرح خواهد‌‌ شد‌‌.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش ‌تر - ۲۸ فرورد‌‌ین- گفته بود‌‌ کمیسیون به زود‌‌ی وارد‌‌ بررسی «۱۵ طرح پیشنهاد‌‌ی علیه آمریکا» خواهد‌‌ شد‌‌ و این ۱۵ طرح عمد‌‌تا مربوط به الزام د‌‌ولت به پیگیری د‌‌ر حوزه‌ های مختلف اعم از«نقش آمریکا د‌‌ر تروریسم سایبری»، «نقش آمریکا د‌‌ر بیوتروریسم»، «نقش آمریکا د‌‌ر بحران ‌های منطقه» و «نقش آمریکا د‌‌ر نقض معاهد‌‌ات بین ‌المللی» و ... است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.