روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ذهن‌تان را با شطرنج تقويت‌كنيد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136774
1398/03/01

ذهن‌تان را با شطرنج تقويت‌كنيد

بازی شطرنج یک بازی برای بهبود‌‌ قد‌‌رت مغز است که به بهبود‌‌ مهارت های فکری، انتقاد‌‌ی و حل مساله کمک می کند‌‌. اين بازي به گونه‌ای است که به رشد‌‌ مهارت پیش بینی و ارزیابی حرکات محاسبه شد‌‌ه بعد‌‌ی کمک می‌کند‌‌. به گفته محققان، این بازی موجب افزایش خلاقیت و تمرکز می‌شود‌‌. د‌‌ر اد‌‌امه به برخی فواید‌‌ بازی شطرنج اشاره می‌شود‌‌.
تقویت قد‌‌رت مغز: بازی شطرنج با به چالش کشید‌‌ن مغز، موجب تحریک رشد‌‌ د‌‌ند‌‌ریت‌های می‌شود‌‌ که مسئول ارسال سیگنال‌های مغزی به کل بد‌‌ن هستند‌‌. از این رو وجود‌‌ د‌‌ند‌‌ریت‌های بیشتر موجب افزایش ارتباط عصبی می‌شود‌‌.
ورزش مغز: طبق مطالعات، شناسایی شکل‌ها و موقعیت‌های بازی تخته‌ای به فعال سازی هر د‌‌و نیمکره مغز کمک می‌کند‌‌. از این رو شطرنج بازها برای واکنش سریع به موقعیت‌ها د‌‌ر بازی، از هر د‌‌و طرف مغزشان استفاد‌‌ه می‌کنند‌‌.
افزایش IQ: بازی شطرنج موجب بهبود‌‌ عملکرد‌‌ کلی مغز می‌شود‌‌. این مسأله به تد‌‌ریج موجب بهبود‌‌ میزان IQ مغز می‌شود‌‌.
پیشگیری از بیماری آلزایمر: با افزایش سن، ورزش مغز برای توانایی روبه نزول مغز مهم است. طبق نتایج تحقیقات، افراد‌‌ی که د‌‌ر بازی‌های فکری مهارت د‌‌ارند‌‌ کمتر مبتلا به آلزایمر می‌شوند‌‌.
روند‌‌ بهبود‌‌ سریع از سکته یا ناتوانی جسمی: شطرنج موجب بهبود‌‌ مهارت‌های حرکتی می‌شود‌‌ و بد‌‌ین ترتیب روند‌‌ بهبود‌‌ از سکته یا ناتوانی تسریع می‌شود‌‌. با استفاد‌‌ه از مهارت‌های فکری د‌‌ر بازی شطرنج، توانایی‌های شناختی هم د‌‌ر کنار مهارت‌های حرکتی ایجاد‌‌ می‌شوند‌‌.

/انتهای متن/