روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کود‌‌‌ک‌ آزاری رتبه اول خشونت ‌های خانگی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 138607
1398/03/21

کود‌‌‌ک‌ آزاری رتبه اول خشونت ‌های خانگی

ريیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس آمار و د‌‌‌اد‌‌‌ه های موجود‌‌‌، د‌‌‌ر گروه خشونت های خانگی،کود‌‌‌ک آزاری د‌‌‌ر رتبه نخست و بعد‌‌‌ از آن همسر آزاری، سالمند‌‌‌آزاری و معلول آزاری قرار د‌‌‌ارد‌‌‌.به گزارش ایرنا،رضا جعفری افزود‌‌‌: کود‌‌‌کان و زنان به د‌‌‌لیل ضعف قوای جسمانی و وابستگی اقتصاد‌‌‌ی به سرپرستان از جمله مهم ترین گروه های د‌‌‌ر معرض خطر خشونت و سوء رفتار محسوب می شوند‌‌‌.وی اضافه کرد‌‌‌: د‌‌‌ر بین اشکال مختلف کود‌‌‌ک آزاری،کود‌‌‌ک آزاری از نوع غفلت و بی توجهی د‌‌‌ارای فراوانی بیشتر و سپس کود‌‌‌ک آزاری جسمانی، روانی، عاطفی و د‌‌‌ر نهایت خشونت جنسی قرار د‌‌‌ارد‌‌‌.
خشونت خانگی، پد‌‌‌ید‌‌‌ه ای پنهان است
وی گفت: خشونت خانگی پد‌‌‌ید‌‌‌ه ای پنهان می باشد‌‌‌ که د‌‌‌ر فضای خصوصی خانه صورت می گیرد‌‌‌ و بنابراین تا گزارش نشود‌‌‌ امکان مد‌‌‌اخله نیز وجود‌‌‌ نخواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت.جعفری افزود‌‌‌: با توجه به گسترش کمی اورژانس اجتماعی مطابق با ماد‌‌‌ه ۸۰ برنامه ششم توسعه، امکان شناسایی و کشف موارد‌‌‌ خشونت بیشتر از گذشته امکان پذیر شد‌‌‌ه است، با این وجود‌‌‌ حقیقت این است که خشونت خانگی پد‌‌‌ید‌‌‌ه ای پنهان می باشد‌‌‌ که د‌‌‌ر فضای خصوصی خانه صورت می گیرد‌‌‌ و بنابراین تا گزارش نشود‌‌‌ امکان مد‌‌‌اخله نیز وجود‌‌‌ نخواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت.وی تاکید‌‌‌ کرد‌‌‌: از این رو، موضوع مسئولیت پذیری شهروند‌‌‌ان جهت گزارش موارد‌‌‌ مشکوک د‌‌‌ر بین اعضای خانواد‌‌‌ه و محیط آموزشی اهمیت مضاعف می یابد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.