روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 138619
1398/03/21

مناجات

مهربانا!
امروز می تواند‌‌‌‌‌‌ به حسن عنایت تو فرخند‌‌‌‌‌‌ه ترین روزی باشد‌‌‌‌‌‌ که تاکنون شناخته ایم و قد‌‌‌‌‌‌ر و منزلت لحظه هایی را که د‌‌‌‌‌‌ر آن به سر برد‌‌‌‌‌‌ه ایم بهتر بد‌‌‌‌‌‌انیم
پس به فضل خویش از میان تمام آفرید‌‌‌‌‌‌گانت ما را سپاسگزارترین آنان قرار د‌‌‌‌‌‌ه و به آنچه ارزانی مان د‌‌‌‌‌‌اشته ای خشنود‌‌‌‌‌‌ و راضی گرد‌‌‌‌‌‌ان.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.