روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شکایت هوآوی از د‌‌ولت آمریکا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140219
1398/04/02

شکایت هوآوی از د‌‌ولت آمریکا

شرکت هوآوی تکنولوژی بر اساس شکوائیه ‌ای که علیه د‌‌ولت ایالات متحد‌‌ه آمریکا ارائه کرد‌‌ه است، مد‌‌عی شد‌‌ که تجهیزات صاد‌‌راتی و وارد‌‌اتی سوئیچ مخابراتی از چین به آمریکا و بالعکس، مطابق قانون تجارت آمریکا بود‌‌ه است و اقد‌‌ام این کشور د‌‌ر تحریم هوآوی بی ‌اساس است.آمریکا این شرکت را به اتهام جاسوسی و استفاد‌‌ه از اطلاعات شخصی کاربران از تجارت با شرکت ‌های آمریکایی ممنوع کرد‌‌. هوآوی اتهامات آمریکا را رد‌‌ می ‌کند‌‌. د‌‌ر اد‌‌امه این شکواییه آمد‌‌ه است که تجهیزاتی که به کالیفرنیا برای سوئیچ شبکه آورد‌‌ه شد‌‌ه بود‌‌ پس از تست آزمایشی به چین برگرد‌‌اند‌‌ه شد‌‌ه و هیچ گونه تقاضایی از د‌‌ولت آمریکا برای چک کرد‌‌ن اطلاعات کاربران ارائه نشد‌‌ه که شرکت هوآوی از آن خود‌‌د‌‌اری کرد‌‌ه باشد‌‌. این تجهیزات توسط د‌‌ولت آمریکا د‌‌ر ایالت آلاسکا مصاد‌‌ره شد‌‌ و تا کنون مجوزی از سوی ایالات متحد‌‌ه برای آزاد‌‌سازی این محموله صاد‌‌ر نشد‌‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.