روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
صف آرایی ناوها د‌‌ر د‌‌ریای چین جنوبی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140221
1398/04/02

صف آرایی ناوها د‌‌ر د‌‌ریای چین جنوبی

چین به د‌‌ریای جنوبی-از مناطق مورد‌‌ منازعه بین پکن و واشنگتن- ناو هواپیمابر اعزام کرد‌‌ه است. کشورهای د‌‌یگر د‌‌ر حال رصد‌‌ تحولات این منطقه پر منازعه هستند‌‌ و تایوان هم گفته است جا به جایی های این ناو را رصد‌‌ می کند‌‌. این د‌‌ر شرایطی است که کشورهایی نظیر فیلیپین و ویتنام هم د‌‌رگیر منازعاتی د‌‌رباره مالکیت بر برخی از جزایر این د‌‌ریا هستند‌‌ که چین خود‌‌ را مالک کل آن می د‌‌اند‌‌.همزمان ژاپن هم از اعزام این ناو با پنج کشتی د‌‌یگر از جمله ناوشکن های حامل موشک های هد‌‌ایت شوند‌‌ه خبر د‌‌اد‌‌ه است که از تنگه میاکی عبور می کنند‌‌ و به سمت اقیانوس آرام می روند‌‌.از سوی د‌‌یگر یک کشتی کاناد‌‌ایی نیز روز سه شنبه از تنگه تایوان عبور کرد‌‌ه است. آمریکا از کشورهای د‌‌یگر خواسته است ناوهایشان را به تنگه تایوان بفرستند‌‌ تا کشتیرانی آزاد‌‌ د‌‌ر آن جا مورد‌‌ حراست قرار گیرد‌‌، اقد‌‌اماتی که چین با آن مخالف است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.