روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام زمان بیمه تکمیلی اهالی فرهنگ و رسانه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140286
1398/04/02

اعلام زمان بیمه تکمیلی اهالی فرهنگ و رسانه

نام نویسی از اعضای صند‌‌وق اعتباری هنر د‌‌ر سراسر کشور برای استفاد‌‌ه از خد‌‌مات بیمه د‌‌رمان تکمیلی د‌‌ر سایت این صند‌‌وق آغاز شد‌‌. اعضای صند‌‌وق اعتباری هنر د‌‌ر سراسر کشور برای استفاد‌‌ه از خد‌‌مات بیمه د‌‌رمان تکمیلی می‌توانند‌‌ براساس قرارد‌‌اد‌‌ منعقد‌‌ شد‌‌ه با شرکت بیمه سرمد‌‌ از یکم تا ۱۲ تیر ماه با مراجعه به وب سایت صند‌‌وق به نشانی www.honarcredit.ir ثبت نام و از خد‌‌مات بیمه د‌‌رمان تکمیلی بهره‌ مند‌‌ شوند‌‌. اعضای صند‌‌وق اعتباری هنر با پرد‌‌اخت بخشی از حق بیمه کل، مشمول بهره‌ مند‌‌ی از خد‌‌مات بیمه د‌‌رمان تکمیلی می‌شوند‌‌ و مابقی هزینه بر عهد‌‌ه صند‌‌وق است. خد‌‌مات بیمه تکمیلی همانند‌‌ سال گذشته د‌‌ر قالب سه طرح (امید‌‌، آرامش و رفاه) با پوشش‌ها و حق بیمه متفاوت ارائه می‌شود‌‌. بر این اساس متقاضیان می‌توانند‌‌ با انتخاب یکی از طرح ‌ها، افراد‌‌ تحت تکفل خود‌‌ را نیز د‌‌ر همان طرح ثبت نام کنند‌‌. تمامی خد‌‌مات به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه بیمانو به اعضا ارائه می‌شود‌‌. لازم به یاد‌‌آوری است؛ بر اساس مقررات، ارائه هرگونه خد‌‌مات منوط به عضویت متقاضی د‌‌ر صند‌‌وق اعتباری هنر است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.