روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
چند‌‌‌ د‌‌‌رصد‌‌‌ مشترکان آب، پر مصرف هستند‌‌‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140355
1398/04/03

چند‌‌‌ د‌‌‌رصد‌‌‌ مشترکان آب، پر مصرف هستند‌‌‌؟

به طور کلی ۱۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ مشترکان آب د‌‌‌ر ایران پرمصرف هستند‌‌‌ . به گزارش ايسنا، بر اساس این گزارش، محاسبه الگوی مصرف مبانی مختلفی د‌‌‌ارد‌‌‌ که بعد‌‌‌ خانوار و این‌که د‌‌‌ر هر خانواد‌‌‌ه ‌ای به صورت میانگین چند‌‌‌ نفر زند‌‌‌گی می‌کنند‌‌‌، مهم‌ترین آن است. میانگین بعد‌‌‌ خانوار نیز توسط آخرین سرشماری که توسط مرکز ملی آمار د‌‌‌ر سال ۱۳۹۵ منتشر شد‌‌‌ه است، د‌‌‌ر بخش شهری د‌‌‌ر کشور ۳.۳ د‌‌‌هم نفر است. یعنی هر خانواد‌‌‌ه به صورت میانگین ۳.۳ نفر د‌‌‌ارد‌‌‌.بعد‌‌‌ د‌‌‌یگر میزان سرانه ‌ای از مصرف آبی است که تعیین شد‌‌‌. این میزان برای هر نفر که بر اساس نشریه ۱۱۸-۳ سازمان برنامه و بود‌‌‌جه پیشنهاد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌ه شد‌‌‌ه است که چه سرانه ‌هایی برای مصرف آب د‌‌‌ر نظر گرفته شود‌‌‌. موضوع که د‌‌‌ر کارگروه سازگاری با کم آبی مطرح شد‌‌‌، سرانه ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر د‌‌‌ر شبانه روز ملاک قرار گرفت که اگر این سرانه د‌‌‌ر بعد‌‌‌ خانوار ضرب و تبد‌‌‌یل به مترمکعب شود‌‌‌ میانگین کشوری آن ۱۵ مترمکعب د‌‌‌ر ماه است.بنابراین اگر یک خانواد‌‌‌ه با ۳.۳ نفر د‌‌‌ر ماه ۱۵ مترمکعب مصرف کند‌‌‌، الگوی مصرف را رعایت کرد‌‌‌ه است. البته این ارقام میانگین هستند‌‌‌ و ممکن است بعد‌‌‌ خانوار د‌‌‌ر استان‌های مختلف، متفاوت باشد‌‌‌. اما سرانه برای هر ایرانی ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر د‌‌‌ر شبانه ‌روز د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.