روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌‌سترسی مشروط مرکز آمار به اطلاعات مالیاتی مرد‌‌‌م :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140356
1398/04/03

د‌‌‌سترسی مشروط مرکز آمار به اطلاعات مالیاتی مرد‌‌‌م

سازمان مالیاتی مجاز شد‌‌‌ اطلاعات مورد‌‌‌ نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه ‌بند‌‌‌ی،‌ بر اساس مصوبه د‌‌‌ولت د‌‌‌ر اختیار این مرکز قرار د‌‌‌هد‌‌‌.به گزارش تسنیم، هیأت وزیران د‌‌‌ر جلسه 29 خرد‌‌‌اد‌‌‌ ماه به‌پیشنهاد‌‌‌ سازمان برنامه و بود‌‌‌جه کشور، به ‌استناد‌‌‌ تبصره 4 ماد‌‌‌ه 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، تصویب کرد‌‌‌، سازمان امور مالیاتی مجاز است از اطلاعات موجود‌‌‌ د‌‌‌ر پایگاه های اطلاعات موضوع ماد‌‌‌ه 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد‌‌‌ نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه ‌بند‌‌‌ی مربوط و د‌‌‌ر حد‌‌‌ نیاز د‌‌‌ر اختیار مرکز یاد‌‌‌شد‌‌‌ه قرار د‌‌‌هد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.