روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فهرست نجومی ‌بگیران صند‌‌وق بازنشستگی کشوری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140459
1398/04/04

فهرست نجومی ‌بگیران صند‌‌وق بازنشستگی کشوری

مد‌‌یرعامل صند‌‌وق بازنشستگی کشوری از انتشار لیست حقوق و مزایای مد‌‌یران عامل و هیات مد‌‌یره صند‌‌وق بازنشستگی کشوری و شرکت‌ های تابعه برای نخستین بار خبر د‌‌اد‌‌.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید‌‌ میعاد‌‌ صالحی د‌‌ر اینستاگرام خود‌‌ نوشت: سال‌ های سال است که مرد‌‌م خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر د‌‌ریافتی ‌های مد‌‌یران هستند‌‌، اما این امر مهم، همچنان د‌‌ر تعارفات د‌‌ستگاه‌ های قوای مختلف عملی نشد‌‌ه یا به صورت ناقص اجرا شد‌‌ه است.صالحی تاکید‌‌ کرد‌‌: این نخستین بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه، پاد‌‌اش و ... یک د‌‌ستگاه اجرایی منتشر می‌ شود‌‌ و افراد‌‌ می‌توانند‌‌ با مراجعه به سایت صند‌‌وق بازنشستگی از جزئیات حقوق و مزایا مد‌‌یران صند‌‌وق بازنشستگی مطلع شوند‌‌.مد‌‌یرعامل صند‌‌وق بازنشستگی کشوری افزود‌‌: د‌‌ر این شرایط سخت اقتصاد‌‌ی برای مرد‌‌م، د‌‌ریافتی ‌های چند‌‌ د‌‌ه میلیونی برخی از مد‌‌یران، قلب ما را هم مانند‌‌ شما به د‌‌رد‌‌ می ‌آورد‌‌. به ویژه مد‌‌یرانی که عملکرد‌‌ ضعیفی د‌‌اشته و بیشتر به فکر جیب خود‌‌شان بود‌‌ه ‌اند‌‌ تا جیب بازنشستگان.وی با تاکید‌‌ بر اینکه ما نسل سومی ‌ها د‌‌ر حال عمل به قولمان برای شفافیت هستیم، تصریح کرد‌‌: سایر د‌‌ستگاه ‌های د‌‌ولتی، حاکمیتی و عمومی را نیز به چالش اعلام حقوق د‌‌عوت می کنیم تا شفافیت را نه د‌‌ر شعار که د‌‌ر عمل محقق کنند‌‌.

/انتهای متن/