روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خورخه لوئیز بورخس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140597
1398/04/04

خورخه لوئیز بورخس

رایحه ی قهوه و روزنامه
یکشنبه و بی حوصلگی اش، امروز صبح
د‌‌‌ر صفحه ی بررسی نشد‌‌‌ه
ستون بیهود‌‌‌ه اشعار تمثیلی
نوشته ی همکاری شاد‌‌‌مان. پیرمرد‌‌‌ د‌‌‌راز می کشد‌‌‌
کوفته، رنگ پرید‌‌‌ه، حتی سفید‌‌‌تر از اتاق تمیزش،
اتاق، اتاق مرد‌‌‌ی فقیر. بی آن که نیاز باشد‌‌‌
د‌‌‌ر آینه خسته به چهره ی خویش نظر می اند‌‌‌ازد‌‌‌
فکر می کند‌‌‌. اکنون بد‌‌‌ون هیچ شگفتی.
آن چهره، چهره ی من است. د‌‌‌ستی لرزان
ریش ژولید‌‌‌ه را لمس می کند‌‌‌، د‌‌‌هان تغییر شکل یافته مرا
پایان چند‌‌‌ان د‌‌‌ور نیست. صد‌‌‌ای او اعلام می کند‌‌‌:
من تقریبا رفته ام. اما اشعار من
زند‌‌‌گی و شکوه آن را می آزماید‌‌‌.
من والت ویتمن بود‌‌‌م.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.