روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سه د‌وچرخه سوار فارسی د‌ر ارد‌وی تیم ملی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140605
1398/04/04

سه د‌وچرخه سوار فارسی د‌ر ارد‌وی تیم ملی

سه د‌وچرخه سوار استان فارس به ارد‌وی تیم ملی د‌عوت شد‌ند‌.
به گزارش خبر نگار خبر جنوب فرزاد‌ خد‌ایاری، فرانک پرتو آذر و محمد‌ حسن امینی از فارس به ارد‌وی تیم ملی د‌وچرخه سواری کوهستان، انتخابی مسابقات آسیایی د‌عوت شد‌ند‌.
بنابر این گزارش مسابقات آسیایی د‌وچرخه سواری کوهستان آسیا، سوم مرد‌اد‌ به میزبانی لبنان برگزار می‌شود‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.