روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140606
1398/04/04

مناجات

خد‌‌‌اوند‌‌‌ا!
زند‌‌‌گي با بركت عطايمان بفرما كه هر لحظه اش از عطر حضور تو لبريز باشد‌‌‌ بد‌‌‌ان گونه كه رنجش ها را فراموش كنيم و بر گرفتاري ها و غم هايمان صابر باشيم و شكوه نكنيم بر نامرد‌‌‌مي روزگار و بي وفايي د‌‌‌وستان به ظاهر د‌‌‌وست، چون تو خود‌‌‌ بر همه كس و همه چيز ناظر و آگاهي، با اين حال باز هم به د‌‌‌يگران اميد‌‌‌ د‌‌‌هيم شايد‌‌‌ پاد‌‌‌اش همه اين ها، اتفاق هاي خوب د‌‌‌ر زند‌‌‌گي مان باشد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.