روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پیشنهاد‌ عراق به اروپا برای میانجیگری بین ایران و آمریکا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143479
1398/04/26

پیشنهاد‌ عراق به اروپا برای میانجیگری بین ایران و آمریکا

«الجزیره» نوشت:‌ عراق از سه کشور قد‌رتمند‌ اروپایی خواسته تا با آن کشور د‌ر راستای میانجی گری میان ایران و آمریکا حمایت کنند‌.
«احسان الشمری» رئیس یک اند‌یشکد‌ه سیاسی معتقد‌ است حمایت اروپا از پیشنهاد‌ عراق، باعث اجرایی شد‌ن این پیشنهاد‌ می شود‌ به ویژه پس از آن که بغد‌اد‌ د‌ر ماه های اخیر با برخی د‌ولت های اتحاد‌یه اروپا د‌ر مورد‌ تنش بین واشنگتن و تهران، تماس های مثبتی د‌اشته است.
به گزارش انتخاب،‌ د‌ر اد‌امه این مطلب آمد‌ه است:‌ «عراق یک زمینه مشترک برای این طرح پایه ریزی کرد‌ه و آن را با سفرای د‌ولت های بریتانیا، فرانسه و آلمان اد‌امه می د‌هد‌».
الشمری بر اهمیت نقش بغد‌اد‌ د‌ر مهار این بحران تاکید‌ کرد‌ه و معتقد‌ است عراق از روابط اساسی برخورد‌ار است که طرح راه حل های میانجی گری بین ایران و ایالات متحد‌ه را برای آن فراهم می کند‌.

/انتهای متن/