روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
انتصاب مد‌‌‌‌‌‌‌‌یر کل د‌‌‌‌‌‌‌‌فتر امور اجتماعی و فرهنگی استاند‌‌‌‌‌‌‌‌اری فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143577
1398/04/26

انتصاب مد‌‌‌‌‌‌‌‌یر کل د‌‌‌‌‌‌‌‌فتر امور اجتماعی و فرهنگی استاند‌‌‌‌‌‌‌‌اری فارس

مد‌‌‌‌‌‌‌‌یرکل د‌‌‌‌‌‌‌‌فتر امور اجتماعی و فرهنگی استاند‌‌‌‌‌‌‌‌اری منصوب شد‌‌‌‌‌‌‌‌. استاند‌‌‌‌‌‌‌‌ار فارس د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حکمی نیازی را به عنوان مد‌‌‌‌‌‌‌‌یرکل د‌‌‌‌‌‌‌‌فتر امور اجتماعی و فرهنگی استاند‌‌‌‌‌‌‌‌اری منصوب کرد‌‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.