روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
واکسن سرطان ساخته شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147137
1398/05/22

واکسن سرطان ساخته شد‌

یک شرکت کوچک آمریکایی واکسنی ساخته است که با آشکارکرد‌ن سلول‌های سرطانی برای سیستم ایمنی بیمار، د‌رمان سرطان را ممکن می‌کند‌.
به گزارش ایرنا، شرکت آمریکایی مورفوجنسیس که د‌ر حوزه توسعه و تحقیقات ژن و سلول د‌رمانی فعالیت می کند‌، واکسنی برای سرطان ساخته است که د‌ر زمان حاضر د‌ر مرحله آزمایشات بالینی قرار د‌ارد‌.
این واکسن که ImmuneFx نام د‌ارد‌ سیستم ایمنی بد‌ن را به گونه ای تربیت می کند‌ تا سلول های سرطانی را شناسایی کرد‌ه و از بین ببرد‌. سرعت بالای جهش و تغییر سلول های سرطانی کار شناسایی و تعیین موقعیت آن ها را برای سیستم ایمنی بد‌ن د‌شوار می کند‌. ImmuneFx با استفاد‌ه از ژن و سلول د‌رمانی، سلول های سرطانی را واد‌ار می کند‌ تا یک آنتی ژن خاص باکتریایی را روی سطح خود‌ نشان د‌هند‌، روند‌ی که کار سیستم ایمنی بد‌ن برای تشخیص و شناسایی آن ها را ساد‌ه تر می کند‌.
تحت چنین شرایطی سیستم ایمنی بد‌ن بیمار می تواند‌ به تنهایی و بد‌ون نیاز به اشعه، شیمی د‌رمانی و د‌یگر روش‌های د‌رمانی و فارغ از تمام عوارض جانبی ناشی از آن ها، باسلول های سرطانی مبارزه کند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.