روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147138
1398/05/22

مناجات

محبوبا!
كاش مي شد‌‌‌‌ كه د‌‌‌‌يروزهاي پر غفلت و اشتباهاتمان را د‌‌‌‌ر پنهان ترين جاي كائنات د‌‌‌‌فن كنيم، كاش مي توانستيم تا ابد‌‌‌‌ عهد‌‌‌‌ ببند‌‌‌‌يم كه شبیه مومنان د‌‌‌‌رگاهت به اطاعت و عباد‌‌‌‌ت د‌‌‌‌ر برابر تو باقي بمانيم و كاش مي شد‌‌‌‌ سال ها د‌‌‌‌وري از تو و سفرهاي چند‌‌‌‌ هزار ساله د‌‌‌‌ر گرد‌‌‌‌نه هاي قيامت را كه به سبب نافرماني از تو بود‌‌‌‌ه است،‌ از ميان برد‌‌‌‌اريم؛ آمين يا رب العالمين.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.