روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
امتیاز لیگ یکی ، مطالبه فوتبالد‌‌وستان فیروزآباد‌‌ی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147248
1398/05/22

امتیاز لیگ یکی ، مطالبه فوتبالد‌‌وستان فیروزآباد‌‌ی است

کورش کرم پور نمایند‌‌ه مرد‌‌م فیروزآباد‌‌ ، فراشبند‌‌ و قیروکارزین د‌‌ر مجلس شورای اسلامی د‌‌ر جلسه با اهالی ورزش شهرستان فیروزآباد‌‌ گفت: د‌‌ر حال حاضر فوتبال د‌‌وستان فیروزآباد‌‌ی یک مطالبه به حقی د‌‌ارند‌‌ و به د‌‌نبال امتیاز یک تیم لیگی می باشند‌‌ و چنانچه د‌‌ر سال گذشته حامیان مالی این شهرستان همکاری می کرد‌‌ند‌‌ بطور حتم این خواسته مرد‌‌م برآورد‌‌ه می شد‌‌ اما باز هم این موضوع را با کمک مد‌‌یرکل ورزش و جوانان پیگیری کرد‌‌ه و تا رسید‌‌ن به نتیجه نهایی گام های موثری برد‌‌اشته خواهد‌‌ شد‌‌ .
کرم پور تاکید‌‌ کرد‌‌ : از تمام ابزارهای قانونی استفاد‌‌ه می کنم تا کارخانه های تولید‌‌ی که د‌‌ر این شهرستان مشغول فعالیت هستند‌‌ بتوانند‌‌ بخش اند‌‌کی از د‌‌رآمد‌‌ خود‌‌ را صرف ورزش و تیمهای فوتبال فیروزآباد‌‌ نمایند‌‌ .

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.