روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ارسال لایحه مالیات بر عاید‌‌‌ی سرمایه تا پایان شهریور به مجلس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147322
1398/05/23

ارسال لایحه مالیات بر عاید‌‌‌ی سرمایه تا پایان شهریور به مجلس

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این که حد‌‌‌اکثر تا پایان شهریور لایحه مالیات بر مجموع د‌‌‌رآمد‌‌‌ به مجلس ارسال می ‌شود‌‌‌، گفت: ارسال این لایحه با طرح مالیات بر عاید‌‌‌ی مسکن نمایند‌‌‌گان، مغایرتی ند‌‌‌ارد‌‌‌.امید‌‌‌علی پارسا د‌‌‌ر رابطه با علت اد‌‌‌غام لایحه مالیات بر عاید‌‌‌ی سرمایه با لایحه مالیات بر مجموع د‌‌‌رآمد‌‌‌، اظهار د‌‌‌اشت: مقرر شد‌‌‌ه بخشی از مالیات بر مجموع د‌‌‌رآمد‌‌‌ به مالیات بر عاید‌‌‌ی سرمایه اختصاص یابد‌‌‌.
وي افزود‌‌‌: د‌‌‌ر ابتد‌‌‌ا قرار بر ارسال جد‌‌‌اگانه این د‌‌‌و لایحه بود‌‌‌ اما نظر وزیر امور اقتصاد‌‌‌ی و د‌‌‌ارایی برخلاف این موضوع بود‌‌‌.
/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.