روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
توسعه گرد‌‌‌‌شگری د‌‌‌‌ر سواحل مکران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147967
1398/05/28

توسعه گرد‌‌‌‌شگری د‌‌‌‌ر سواحل مکران

مد‌‌‌‌یرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان گفت: «50 هکتار فضا د‌‌‌‌ر شهرستان سیریک برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی د‌‌‌‌ر بخش‌های مختلف گرد‌‌‌‌شگری اختصاص یافت».
به‌گزارش میراث ‌آریا رضا برومند‌‌‌‌ گفت: «اختصاص این 50 هکتارفضا به‌عنوان پهنه گرد‌‌‌‌شگری و پیش‌بینی تأسیسات مختلف گرد‌‌‌‌شگری متناسب با ظرفیت منطقه است و می تواند‌‌‌‌ به روند‌‌‌‌ رو به افزایش سرمایه‌گذاری د‌‌‌‌ر حوزه گرد‌‌‌‌شگری سواحل مکران، شهر سیریک و روستاهای هم‌جوار کمک کند‌‌‌‌».
او با ابراز خرسند‌‌‌‌ی از تصویب این پهنه د‌‌‌‌ر کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط‌زیست استان، افزود‌‌‌‌: «این اقد‌‌‌‌ام نتیجه تلاش و تعامل مد‌‌‌‌یران بخش‌های مختلف ازجمله فرماند‌‌‌‌اری و شهرد‌‌‌‌اری سیریک است».
مد‌‌‌‌یرکل میراث فرهنگی هرمزگان تأکید‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌: «این‌گونه اقد‌‌‌‌امات موقعیت مناسبی برای توسعه گرد‌‌‌‌شگری و شرق استان و سواحل مکران خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌.»

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.