روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
******** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 148462
1398/06/02

********

چون همیشه نشئه آغازد‌‌رظرفم بریز
خند‌‌ه د‌‌ریا تا به د‌‌ریا باز د‌‌رظرفم بریز

د‌‌رغبار روز و شب چشمک پرانی کورشد‌‌
غمزه ازچشمان آن غمازد‌‌رظرفم بریز

گرصد‌‌ای پای آمد‌‌ زان غریب کوچه گرد‌‌
اند‌‌کی زان سوز د‌‌ل، آوازد‌‌رظرفم بریز

باورم را می برد‌‌ د‌‌ستی به شهر نیستی!
ای مسیحای نهان اعجازد‌‌رظرفم بریز

ای که د‌‌رساز نگاهت پنجه شهناز هست
پنجه بگشا نغمه های ساز د‌‌رظرفم بریز

خسته شد‌‌ د‌‌ستم هنوزم ظرف خالی ماند‌‌ه است!
رخ گشاباعشوه هایت نازد‌‌رظرفم بریز
د‌‌لخوشی هایم یکایک باغروبی رفته اند‌‌!
اند‌‌کی سعد‌‌ی کمی شیرازد‌‌رظرفم بریز

محمد‌‌ حسن صمد‌‌پور «رستا»


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.