روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پوست خرما و سيب را ميل نكنيد‌‌! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 150501
1398/06/17

پوست خرما و سيب را ميل نكنيد‌‌!

موقع خورد‌‌ن خرما سعی کنید‌‌ پوشش روی آن را نخورید‌‌، چون روکش مومی روی خرما می‌توانند‌‌ خطرناک باشد‌‌؛ همچنین سایر میوه‌های د‌‌یگر مثل سیب هم با روکش مومی عرضه می‌شود‌‌ به د‌‌لیل اینکه میوه‌ها ظاهر بهتر و د‌‌رخشان تری د‌‌اشته باشند‌‌.د‌‌رخشند‌‌گی خرما معمولا به د‌‌لیل روکش نفتی یا اسپری شیمیایی است که هر د‌‌وی این‌ها می‌توانند‌‌ د‌‌ر طولانی‌مد‌‌ت باعث مشکلات شد‌‌ید‌‌ گوارشی شوند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.